|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
آموزش شهروندی

 

تلاش هاي بي منت
تلاشگراني كه براي تميزي شهرها شب و روز نمي شناسند را بايد از زحمتكش ترين اقشار جامعه مان بدانيم ، كساني كه براي مزد اندك دريافتي شان تلاشي بي وقفه دارند آنهايي كه براي زيبايي شهرهايمان ، وقت و سرما و خستگي نمي شناسند . هرساعت از شبانه روز ، حضور مستمر آنها قابل لمس است.
در سرماي طاقت فرساي زمستان و گرماي كلافه كننده تابستان، آنها بي منت و تنها به اميد بركت مزد اندكشان تلاش مي كنند و روزي حلال تر از حلال براي خانواده شان به سر سفره مي برند .حال كه صحبت از زحمتكشان اين قشر به ميان آمد ، بايد از خطرات فراواني كه حضور مداوم آنها در خيابان ها برايشان به دنبال خواهد داشت نيز يادي كرد خطراتي كه باعث به خطر افتادن زندگي بسياري از آنها و در مواردي حتي موجب از دست دادن جانشان شده است.
شايد كوچكترين قدرشناسي از اين تلاش بي منت و پر زحمت دست مريزاد باشد و فرود آوردن سر تعظيم به پاس همه مهرباني هايشان.