|   ورود   |   جمعه 31 شهريور 1396 |
 
 
اطلاعات آماری

((آمار نيروي انساني منطقه3 به تفكيك واحدها))

ساختمان مركزي واقع در خيابان امام حد فاصل ميدان15 خرداد و چهارراه امير كبير شامل:

حوزه شهردار:3 نفر= شهردار-معاون-مسئول دفتر

امور اداري:3 نفر =مسئول امور اداري , مسئول كارگزيني-كارشناس امور اداري و كارگزيني

امور مالي: 4نفر=مسئول امور مالي-3 نفر كارشناس امور مالي

حراست :2 نفر =مسئول حراست-متصدي حراست

كميسيون ماده صد: 1 نفر=دبير كميسيون

بايگاني : 4نفر=مسئول بايگاني-3 نفر متصدي بايگاني

درآمد : 6 نفر=مسئول درآمد-1 نفر كارشناس -4 نفر متصدي درآمد

نوسازي :4 نفر=مسئول نوسازي-3 نفر متصدي نوسازي

دبيرخانه و ماشين نويسي : 4 نفر=1 نفر مسئول دبيرخانه-3 نفر متصدي دبيرخانه

نيرهاي آبدارخانه:3 نفر

مخابرات:1نفر

امور حقوقي :3 نفر

شهرسازي :19 =1 نفر مسئول شهرسازي-18نفر كارشناس ،تأييد نقشه،طرح تفصيلي، متصدي شهرسازي-صدور پروانه،ماشين نويسي، اتوماسيون شهرسازي،صدور مجوز و غيره ....

ساختمان ناحيه يك منطقه واقع در خيابان امام جنب پارك بهشتي شامل:

بازرسي:1 نفر

اموال و تداركات : 5 نفر

روابط عمومي :2 نفر

تأسيسات :7 نفر

خدمات شهري :235 نفر =1 نفر رئيس خدمات شهري-1 نفر متصدي دفتري-2 نفر مسئول ناحيه -8نفر سركارگر-

*توضيح اينكه خدمات شهري منطقه به دو ناحيه تقسيم شده ناحيه يك داخل پارك رجائي و ناحيه دو واقع در خيابان جاويد جنب پارك انديشه مي باشد.كه از نيروهاي ياد شده 112 نفر در هرناحيه مشغول مي باشند.

ساختمان واحد عمراني واقع در خيابان بعثت جنب پست بانك و ساختمان اماني و جوشكاري واقع در انبار دباغها شامل :

عمراني و اماني : 45 نفر =1 نفرمسئول عمراني-1 نفر مسئول اكيپ اماني-5 نفر ناظر عمراني-2 نفرمتصدي دفتري- -مابقي نيروي اجرائي ،اماني، خدماتي و غيره... ضمناً مسئول حفاري و تخريب از زير مجموعه واحد عمراني مستقر در ناحيه يك منطقه مي باشد.

جوشكاري : 5 نفر

ساختمان اداره اجرائيات واقع در بي سيم ضلع جنوبي فرمانداري و يك ناحيه واقع درتپه ا... اكبر و ساختمان ستاد رفع سد معبر واقع درخيابان بعثت شامل:

اجرائيات :28 نفر=1نفر مسئول -2 نفر معاون-1 نفر متصدي دفتر -22نفر مأمور

رفع سد معبر : 14نفر=1 نفر مسئول-1 نفر متصدي دفتري-12 نفر مأمور